بخش های فنی آزمایشگاه ما

بخش ایمونولوژی و سرولوژی

بخش میکروبیولوژی

بخش قارچ شناسی

بخش بیوشیمی خون

بخش هماتولوژی و انعقادی

بخش آنالیز ادرار

بخش انگل شناسی

بخش مولکولی

بخش هورمون شناسی

آزمایشات غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری